Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

 1. Úvodní ustanovení

 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodníka NIKUZI s.r.o., IČ:21330557, se sídlem Kunčičky u Bašky 44, 739 01 Baška, bankovní spojení: CZ57 0800 0000 0066 8290 7319, číslo účtu 6682907319/0800, e-mail info@nikuzi.com, tel. +420 776669898 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona

 

 • 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnost smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) (kupující a prodávající společné též také jako „smluvní strany“) dle § 2079 a násl. občanského zákoníku, jejímž předmětem je prodej zboží nabízeného prodávajícím, tj. prodejem textilií, textilních výrobků (zejména plavkového zboží), dalších oděvů, oděvních doplňků, velkoobchod, maloobchod.

 

1.2. Internetový obchod (e-shop) na adrese https://nikuzi.com (dále jen "internetový obchod") je provozován prodávajícím. Provozovatel internetového obchodu (prodávající) prohlašuje, že všechny informace uvedené na těchto internetových stránkách jsou pravdivé a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

 

1.3. Podmínkou nákupu v internetovém obchodu je akceptace těchto obchodních podmínek, jež jsou nedílnou součástí nabídky prodávajícího na uzavření kupní smlouvy. Na základě kupní smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží a umožní mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

 

1.4. Spotřebitelem je kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „spotřebitel“).

 

1.5. Podnikatelem je kupující osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).

 

1.6. Tyto obchodní podmínky, které platí pro objednávání zboží prostřednictvím internetového obchodu, blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi prodávajícím a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.

 

1.7. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

2.1. V případě dostupnosti zboží na stránkách internetového obchodu, může kupující vytvořit prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na stránkách internetového obchodu objednávku daného zboží (dále jen „objednávka“). Při vytvoření objednávky pomocí elektronického formuláře kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku internetového obchodu). Po zvolení požadované velikosti a množství zboží, místa plnění (dodání), způsobu dopravy a typu platby kupující potvrdí svou objednávku kliknutím na ikonu „Objednat“, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Před dokončením a zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů a dat do objednávky. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že objednávka jej zavazuje k platbě kupní ceny, jakož i to, že se seznámil s obchodními podmínkami, souhlasí s nimi a výslovně je přijímá.

 

2.2. Kupní smlouva je uzavřena doručením (automaticky generovaného) přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce. V případě, že kupující v objednávce neuvede svoji e-mailovou adresu nebo ji zadá ve špatném formátu, v důsledku čehož kupujícímu nebude doručeno potvrzení o přijetí objednávky (akceptace) a zároveň uhradí kupní cenu zboží před vyřízením objednávky způsobem dle odst. 6.4. písm. a) těchto obchodních podmínek, je v takovém případě kupní smlouva uzavřena okamžikem odeslání (automaticky generovaného) přijetí objednávky (akceptace). V případě, že kupující v objednávce neuvede svoji e-mailovou adresu nebo ji zadá ve špatném formátu, v důsledku čehož kupujícímu nebude doručeno potvrzení o přijetí objednávky (akceptace) a zároveň zvolí úhradu kupní ceny zboží některým ze způsobů dle odst. 6.4. písm. b) – d) těchto obchodních podmínek, je v takovém případě kupující povinen žádat prodávajícího o potvrzení objednávky jiným vhodným způsobem, např. e-mailem či písemně. V takovém případě je kupní smlouva uzavřena okamžikem doručení náhradního přijetí objednávky (akceptace) prodávajícímu.

 

2.3. Vyjde-li po uzavření kupní smlouvy najevo, že dodání objednaného zboží není možné, neboť toto zboží neexistuje, není možné jej opatřit, nebo dodání zboží sice je možné, ale jen za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi, zejména v případech, kdy objednané zboží již není skladem, takže poskytnutí plnění je pro prodávajícího nevýhodné, neboť náklady na jeho poskytnutí neodpovídají hodnotě protiplnění, které má prodávající obdržet, nebo plnění není možné poskytnout v nabízené či alespoň přiměřené lhůtě, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

2.4. Kupující si je vědom toho, že k uzavření kupní smlouvy dochází distančním způsobem, a to prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.III. Způsob balení zboží, náklady na dodání zboží

 

3.1. Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob balení zboží určuje prodávající.

 

3.2. O odeslání zboží se prodávající zavazuje informovat kupujícího na elektronickou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.

 

3.3. Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání do místa plnění, tj. na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky nebo na adresu prodávajícím specifikovaného výdejního místa (prodejny). Prodávající si vyhrazuje právo připočíst k ceně zboží náklady na balení zboží ve skutečné výši, jakož i náklady na zaslání (dopravu) zboží ve výši dle aktuálního ceníku přepravce (dále společně jen „náklady na dodání zboží“).

 

3.4. S informacemi o výši nákladů na dodání zboží (tj. o ceně za balení a dopravu zboží) je kupující seznámen před uzavřením kupní smlouvy, konkrétně při vytvoření objednávky. Konečná cena za balení a dopravu zboží je kupujícímu zaslána (potvrzena) společně s potvrzením (akceptací) objednávky ze strany prodávajícího.

 

3.5. V případě zasílání zboží do zahraničí si prodávající vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy dodatečné náklady za dopravu do zahraničí. 1. Dodání zboží

 

4.1. Zboží bude kupujícímu doručeno (dodáno) dle jeho volby, přičemž prodávající umožňuje následující způsoby dodání zboží:

 

 1. doručení zboží do kupujícím zvoleného místa plnění prostřednictvím dopravní společností zajišťující přepravu zboží pro kupujícího.

 

4.2. Nevylučuje-li to zvolený způsob dopravy zboží, splní prodávající svou povinnost dodat objednané zboží kupujícímu v okamžiku, kdy předá zboží dopravci zajišťujícímu přepravu zboží pro kupujícího.

 

4.3. Dodané zboží je kupující povinen převzít. Pokud kupující řádně dodané zboží nepřevezme, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. V tomto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na dodání zboží.

 

4.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

4.5. Prodávající se zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu. V případě objednávky hrazené kupujícím on-line platební kartou nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, odešle prodávající zboží až po připsání platby na jeho bankovní účet. Dostupnost zboží a dodací lhůta, pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro prodávajícího závazná. Přesný termín dodání zboží sdělí kupujícímu prodávající nebo dopravce zajišťující přepravu zboží pro kupujícího e-mailem nebo telefonicky.

 

4.6. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

 

4.7. Prodávající dále neodpovídá za zpoždění dodávky zboží na základě vyšší moci a událostí, které prodávajícímu značně ztíží nebo znemožní dodávku zboží, a které prodávající nezavinil. Za vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli prodávajícího a brání mu ve splnění jeho povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by prodávající tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal, přičemž zahrnuje zejména (nikoli však výlučně) mobilizaci, válku, povstání, epidemii, pandemii, přírodní katastrofu, stávku, výluku, úřední nařízení, případně jiné nepředvídatelné překážky, a to i pokud nastanou u dodavatelů prodávajícího a jejich subdodavatelů. Takové skutečnosti opravňují prodávajícího k posunutí dodávky o dobu trvání překážky. Pokud se dodávka zboží stane v důsledku výše uvedených skutečností pro prodávajícího nemožnou nebo neuskutečnitelnou, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

4.8. Místem plnění je místo, které kupující označí při uzavírání kupní smlouvy jako místo, kam má být prodávajícím dodáno/odesláno objednané zboží.

 

4.9. Při převzetí zboží v místě plnění je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu, a to elektronickou formou na e-mailovou adresu prodávajícího: info@nikuzi.com.

 

4.10. V případě shledání porušení obalu svědčícího o poškození či neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Převzetím takovéto zásilky kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

 

4.11. V případě, že zásilka nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace, avšak po převzetí zásilky kontrolou zboží kupující zjistí, že zboží je poškozeno a toto poškození mohlo být způsobeno při přepravě zásilky, je kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zásilku převzal, oznámit prodávajícímu, jinak odpovídá za škodu, která prodávajícímu vznikne v důsledku porušení této povinností. V takovém případě jsou nároky kupujícího řešeny v reklamačním řízení, tj. postupem a za podmínek dle čl. VIII. obchodních podmínek.

 

4.12. Reklamace zjevných vad zboží, tj. zejména zjevného poškození zboží, neodpovídajícího zboží apod., které nebyly patrné při převzetí zásilky od přepravce, je kupující povinen u prodávajícího uplatnit neprodleně po jejich odhalení, a to postupem dle čl. VIII. obchodních podmínek.

 

4.13. V případě osobního převzetí zboží na prodávajícím specifikovaném výdejním místě (prodejně), prodávající o přítomnosti zboží na dané prodejně informuje kupujícího bez zbytečného prodlení po doručení zboží na danou prodejnu. Nepřevezme-li kupující zboží v dané prodejně nejpozději ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a požadovat náhradu vzniklé škody. 1. Přechod vlastnického práva ke zboží a nebezpečí škody na věci

 

5.1. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku převzetí zboží kupujícím. Má-li kupující převzít zboží od třetí osoby (přepravce), přechází na něho nebezpečí škody okamžikem, kdy mu bylo umožněno se zbožím nakládat.

 

5.2. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku převzetí zboží kupujícím nebo v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny, a to dle toho, která z uvedených skutečnosti nastane později. 1. Cena zboží a platební podmínky

 

6.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží spolu s náklady na dodání zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady na dodání zboží.

 

6.2. S kompletní specifikací kupní ceny zboží, zahrnující výši ceny zboží (bez DPH), DPH, cenu zboží včetně DPH, veškeré náklady na dodání zboží či jakékoli jiné související náklady či poplatky, bude kupující obeznámen prostřednictvím portálu internetového obchodu před odesláním objednávky a v potvrzení (akceptaci) objednávky, které po dokončení objednávky obdrží. Ceny uvedené u jednotlivých produktů v internetovém obchodě prodávajícího jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se však netýká nákladů na dodání zboží, nákladů na dobírku či případných dalších souvisejících nákladů, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby kupujícího. Odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu kupující stvrzuje, že byl s kompletní specifikací kupní ceny obeznámen.

 

6.3. Rozhodující je cena zboží platná v době uzavření kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje možnost zvýšení ceny zboží, které v okamžiku objednávky není skladem, a to z důvodu změny peněžních kurzů, výrazného nárůstu inflace nebo výrazných změn dodavatelských podmínek v dodavatelském řetězci. Kupující má v takovémto případě právo od smlouvy odstoupit.

 

6.4. Kupující si volí způsob placení kupní ceny při uzavírání kupní smlouvy, přičemž cenu zboží může kupující prodávajícímu uhradit následujícími způsoby:

 

 1. on-line platební kartou;
 2. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího (uvedený v čl. I. odst. 1.1. obchodních podmínek);
 3. na dobírku při převzetí od přepravce, tj. v místě určeném kupujícím v objednávce;
 4. platební kartou či v hotovosti v prodávajícím specifikovaném výdejním místě (prodejně).

 

Náklady na dodání zboží jsou splatné spolu s kupní cenou stejným způsobem.

 

6.5. Při volbě platby on-line platební kartou nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uhradí kupující cenu zboží (objednávky) před vyřízením objednávky. Kupní cena se v těchto případech považuje za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Pro vyřízení objednávky, u níž kupující zvolil úhradu kupní ceny bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, je třeba tuto platbu provést pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky, které kupující získá při dokončení objednávky.

 

6.6. V případě platby zboží na dobírku je kupující povinen uhradit kupní cenu v hotovosti nebo platební kartou (je-li dopravce vybaven zařízením pro přijímání plateb platební kartou) při převzetí zboží od přepravce. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo připočíst náklady za vybavení dobírky k ceně objednávky, a to dle aktuálního ceníku přepravce. S ohledem na minimalizaci vzniku škod na straně prodávajícího a zajištění bezproblémového zásobování si prodávající vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu neumožnit kupujícímu platbu zboží na dobírku při převzetí zboží od přepravce, a to zejména v případě, že se jedná o kupujícího, který např. již v minulosti zboží od prodávajícího nepřevzal, resp., který si v rámci jedné objednávky anebo jednoho kalendářního dne objednal zboží s celkovou hodnotou přesahující 25.000,- Kč vč. DPH.

 

6.7. Po úhradě kupní ceny vystaví prodávající kupujícímu v elektronické podobě daňový doklad, se všemi náležitostmi daňového dokladu dle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, který bude obsahovat mj. podrobné vyúčtování kupní ceny a nákladů na dodání zboží a který bude kupujícímu zaslán na elektronickou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce, s čímž kupující výslovně souhlasí.

 

6.8. Prodávající může při prodeji zboží nabízet zboží za nižší cenu, než je cena, za kterou je zboží běžně nabízeno. Prodávající dále může nabízet za nižší než běžnou cenu též zboží jen určitých parametrů, velikostí, barev či užitných vlastností. U zboží, na něž je poskytována sleva, je výslovně uvedena cena zboží před slevou a cena zboží po slevě. Cena zboží před slevou znamená nejnižší cenu, za kterou prodávající zboží prodával v posledních 30 dnech před zlevněním. Prodávající dodává zboží za nižší cenu jen do vyprodání skladových zásob tohoto zboží. V případě, že po uzavření kupní smlouvy vyjde najevo, že objednané zboží není možné dodat za nižší cenu, neboť došlo k vyprodání skladových zásob, je prodávající oprávněn odmítnout objednávku, případně oznámit tuto skutečnost kupujícímu s tím, že v případě, že kupující nemá zájem o dodání zboží za běžnou cenu, mají kupující i prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy.

 

6.9. Pro případ odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího nese kupující náklady na vrácení zboží prodávajícímu. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky, které prodávající od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, snížené případně o adekvátní částku odpovídající opotřebení zboží.

 

6.10. Vzhledem k tomu, že ke koupi zboží dochází za použití komunikačních prostředků na dálku, kupující bere na vědomí, že z podstaty věci je vyloučena možnost prohlídky zboží ze strany kupujícího před uhrazením kupní ceny a prodávající je tak oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny před prohlédnutím, resp. převzetím zboží kupujícím.VII. Užívání a údržba zboží

 

7.1. Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku odpovídaly potřebám uživatele zboží. Kupující před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.

 

7.2. V případě, že je způsob užívání zboží stanoven v návodu na užívání, je kupující povinen se s tímto návodem před započetím užívání zboží seznámit.

 

7.3. Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné věnovat dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např. nadměrnou intenzitu užívání výrobku nebo užívání výrobku k nevhodnému účelu. Vliv prostředí a okolností užívání, které mohou snižovat životnost zboží a prodávající za ně nemůže nést odpovědnost, stejně jako nevhodně zvolená velikost zboží či vada, která vznikla neodbornou manipulací s výrobkem, nemohou být důvodem k pozdější reklamaci.

 

7.4. Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Kupující bere na vědomí, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje nebo ničí jeho plnou funkčnost a životnost. Při údržbě zboží je třeba dodržovat vhodné postupy dle symbolů uvedených na vnitřní etiketě zboží. Při intenzivním či nevhodném užívání nebo nedostatečné či nesprávné údržbě může dojít k poškození či zničení zboží.

 

7.5. Za vadu zboží nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození vnějším vlivem nebo jiného nesprávného zásahu kupujícího či třetí osoby.VIII. Odpovědnost za vady, reklamace

 

8.1. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem ohledně odpovědnosti za vady zboží, se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 a násl. a § 2161 násl. občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.

 

8.2. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku.

 

8.3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího nebo vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

 

8.4. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve (bez zbytečného odkladu) po přechodu nebezpečí škody na věci, přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství a zkontroluje, že je zboží nepoškozeno. V případě zjištění jakýchkoliv závad je kupující povinen toto neprodleně oznámit prodávajícímu.

 

8.5. Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady.

 

Zejména prodávající kupujícímu spotřebiteli odpovídá, že zboží:

 

 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 2. je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 3. množstvím, jakosti a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 4. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 5. odpovídá jakosti nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

 

8.6. Ustanovení uvedená v bodě 8.5. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

8.7. Vada je podstatným porušením kupní smlouvy, pokud o ní prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že druhá smluvní strana by kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 

8.8. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 

 1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
 2. na odstranění vady opravou zboží,
 3. na přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

 

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

 

8.9. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z ceny zboží nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny zboží anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

8.10. Pro případ uplatnění práva na odstranění vady opravou věci má kupující právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita výrobku. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby byl výrobek řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující, právo požadovat výměnu výrobku za nový nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

 

8.11. Kupující je povinen vadu zboží u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jde-li o vadu skrytou, je kupující povinen ji prodávajícímu vytknout bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Je-li kupujícím spotřebitelem, musí vadu, která se na zboží projeví, prodávajícímu vytknout nejpozději do dvou let od převzetí zboží. V reklamaci nebo bez zbytečného odkladu po ní sdělí kupující prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil. Pokud tak neučiní včas, má i v případě vadného plnění, které je podstatným porušením kupní smlouvy, pouze práva dle bodu 8.9. obchodních podmínek.

 

8.12. Za okamžik uplatnění práv z vadného plnění se považuje okamžik, kdy kupující oznámí vadu prodávajícímu. Náklady na uplatnění práv z vadného plnění hradí kupující.

 

8.13. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí:

 

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
 2. použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
 3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu svým konáním nebo opomenutím, nebo
 4. prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady nebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vráit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

 

8.14. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v elektronické formě, a to prostřednictvím e-mailové adresy prodávajícího: info@nikuzi.com. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

 

8.15. K reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující datum a místo převzetí reklamovaného zboží, samotné reklamované zboží v kompletním stavu, vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné a označit reklamovanou vadu zboží. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny (vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění). Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo převzetí zboží se kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.

 

8.16. Prodávající rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu, ve složitých případech do deseti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající vyřídí reklamaci včetně odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem jeho reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, jakož i o provedení opravy zboží a o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží).

 

8.17. Kupující je povinen zboží převzít do jednoho měsíce od oznámení prodávajícího o vyřízení reklamace provedením opravy nebo odmítnutím reklamace. V případě nevyzvednutí zboží v této lhůtě, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 10 % denně z kupní ceny nevyzvednutého zboží. Prodávající oznámí kupujícímu vyřízení reklamace e-mailem nebo telefonicky. 1. Odstoupení od smlouvy

 

9.1. Kupující, je-li spotřebitelem, má v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo bez udání důvodu od kupní smlouvy odstoupit, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující převezme zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty.

 

9.2. Kupující, je-li spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit mimo jiné od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího (spotřebitele) nebo pro jeho osobu.

 

9.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání v elektronické formě, a to prostřednictvím e-mailové adresy prodávajícího: info@nikuzi.com.

 

9.4. Je-li kupující spotřebitelem, platí, že:

 

 1. Po odstoupení od kupní smlouvy kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu plnění (zboží), které od něj obdržel. Kupující je srozuměn s hm, že nese náklady na vrácení zboží. Kupující je povinen zboží vrátit čisté, v dodaném kompletu, s veškerým příslušenstvím a nepoškozené. Je-li zboží poškozeno, je prodávající oprávněn nárok na náhradu škody jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení ceny zboží.
 2. Do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení vrátí prodávající kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něj přijal, a to včetně nákladů na dodání zboží odpovídajících nejlevnějšímu nabízenému způsobu. Prodávající není povinen peněžní prostředky vracet dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal. Kupující souhlasí s hm, že peněžní prostředky budou vráceny (nedohodnou-li se smluvní strany jinak) převodem na bankovní účet kupujícího, který se kupující zavazuje za tímto účelem prodávajícímu sdělit.
 3. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 4. Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, vrací mu prodávající náklady na poštovné ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu zaslání zboží. V případě, že spotřebitel vrací zboží z jedné objednávky ve více zásilkách, má nárok na vrácení pouze jednoho poštovného. V případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu v plném rozsahu kupující.
 5. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele zasláno zpět spotřebiteli.

 

9.5. Je-li kupující podnikatelem, platí, že:

 

 1. Podnikatel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit výlučně v případech stanovených těmito obchodními podmínkami.
 2. Prodávající je dle vlastního uvážení oprávněn umožnit podnikateli, který o to písemně prodávajícího požádá, odstoupit bez udání důvodu od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů po převzetí zboží. Umožní-li prodávající podnikateli odstoupit v uvedené lhůtě, pak podnikatel bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží, dále nebude-li vrácené zboží v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak podnikatel bere na vědomí, že prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která prodávajícímu vykompenzuje náklady, jež je nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.
 3. Podnikatel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je převzal; použití zbylé části ustanovení § 2110 se vylučuje.
 4. Neoznámil-li podnikatel prodávajícímu vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 5. Odstoupí-li podnikatel oprávněně od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství, a to ve stavu v jakém je převzal. Podnikatel nemá nárok na náhradu poštovného ani jiných souvisejících nákladů. Prodávající, bude-li zboží ve stavu, v jakém je prodávající zaslal podnikateli, zboží převezme a ve lhůtě do čtrnácti (14) kalendářních dnů po převzetí zboží od podnikatele vrátí podnikateli vše, co od něj obdržel. V ostatních případech zboží podnikateli na jeho náklady vrátí.

 

9.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

9.7. Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím:

 

 1. Prodávající dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy např. z důvodů na straně svých dodavatelů nebude schopen objednané zboží kupujícímu dodat, případně nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy.
 2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li prodávající, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.
 3. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.
 4. Pokud se prodávající rozhodne využít svého práva a odstoupit od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží (včetně poštovného), pokud již tato byla uhrazena

 

9.8. Adresa prodávajícího pro vracení zboží:

 

Nikola Uhlířová, Thámova 18A, Karlín 186 00, Praha 8

 

V případě vracení zboží prostřednictvím zásilkovny je adresa pro vracení zboží: Nikola Uhlířová, Thámova 18A, Karlín 186 00, Praha 8. 1. Závěrečná ustanovení

 

10.1. Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím probíhá elektronicky e-mailem, poštou nebo telefonicky. Kupujícímu může být doručováno na e-mailovou adresu kupujícího, není-li stanoveno jinak.

 

10.2. Informace o zpracování osobních údajů jsou přístupné na stránkách internetového obchodu v sekci https://nikuzi.com/ochrana-osobnich-udaju/.

 

10.3. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: Prodávající tímto spotřebitele ve smyslu ustanovení § 14 zákona o ochraně spotřebitele informuje, že spory mezi prodávajícím a spotřebitelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné řešit také formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce (internetové stránky: https://www.coi.cz/). Spotřebitel v této souvislosti může využít platformu pro řešení sporů online, která je dostupná na adrese https://www.coi.cz/ informace-o-adr/, nebo rovněž on-line platformu pro řešení sporů zřízenou Evropskou komisí na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele. Tímto bodem není vyloučena možnost spotřebitele obrátit se se svým nárokem na příslušný soud České republiky.

 

10.4. Vzájemné vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy a nebudou odstraněny mimosoudní cestou, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky, a to i v případě, že vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek.

 

10.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

 

10.6. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.

 

10.7. Znění obchodních podmínek může prodávající v přiměřeném rozsahu měnit nebo doplňovat, pokud pro tyto změny vyvstane rozumná potřeba. Nové znění obchodních podmínek včetně data jejich účinnosti zpřístupní prodávající elektronicky na internetových stránkách prodávajícího hfps://nikuzi.com/obchodni-podminky/.

 

10.8. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne: 13.5.2024Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz