Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost NIKUZI s.r.o., IČO: 21330557 se sídlem Kunčičky u Bašky 44, 739 01 Baška, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 95371 (dále jen: „společnost NIKUZI s.r..“ nebo jen „společnost“), která je provozovatelem internetového obchodu (eshopu) na internetové adrese https://nikuzi.com, je, jako správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), povinna chránit osobní údaje svých zákazníků a dodržovat povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

1. Osobní údaje
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném subjektu údajů (fyzické osobě); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje nebo síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Společnost NIKUZI s.r.o. získává a zpracovává osobní údaje zákazníků zejména pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z (kupní) smlouvy uzavírané se zákazníkem, a to především za účelem zpracování, vyřízení a doručení objednávky a inkasa pohledávek. Získané osobní údaje společnost NIKUZI s.r.o. dále využívá za účelem informování zákazníků o aktivitách společnosti, k zasílání obchodních sdělení a newsletterů, činění dalších marketingových aktivit, předcházení hackerských útoků, atd. (blíže viz část 2 těchto zásad). Mezi zpracovávané údaje patří zejména (nikoli však výlučně) osobní údaje v rozsahu objednávkového formuláře, data o objednávce a informace o dopravě a platbě (tj. jméno, příjmení, dodací a fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje o platební kartě). Ke zpracovávání jiných osobních údajů o zákazníkovi je společnost NIKUZI s.r.o. oprávněna pouze se souhlasem zákazníka.

2. Oprávnění ke zpracování osobních údajů
Společnost NIKUZI s.r.o. je oprávněna zpracovávat osobní údaje primárně z titulu (kupní) smlouvy uzavřené se zákazníkem, a to za účelem plnění práv a povinností společnosti NIKUZI s.r.o. vůči zákazníkovi (těmito údaji jsou zejména data o zákazníkovi, data o objednávkách/nákupech, informace o platbách, dopravě atd.). Rovněž je společnost NIKUZI s.r.o. oprávněna osobní údaje zákazníků zpracovávat za účelem naplňování vlastních oprávněných zájmů (jako například zpracování osobních údajů pro statistické účely, informování zákazníků o aktivitách společnosti, záznamy pohybů na internetových stránkách společnosti – tzv. cookies či předcházení hackerských útoků). Společnost NIKUZI s.r.o. je dále oprávněna zpracovávat osobní údaje také na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného ze strany zákazníka, a to výhradně pro účely vyjádřené v souhlasu, kterými jsou zejména realizace marketingových aktivit, vytváření průzkumů, analýz a obchodních statistik týkajících se nákupního chování a zasílání obchodních sdělení/newsletterů či pozvánek na akce pořádané společností.

Na základě uděleného souhlasu je společnost NIKUZI s.r.o. dále oprávněna provádět automatizované zpracování osobních údajů (ke zpracování se využívají výhradně automatické prostředky bez přímého zásahu člověka), včetně profilování, přičemž takové automatizované zpracování (profilování) může mít vliv na nabídky a/nebo benefity určené pro konkrétního zákazníka. Takové automatizované rozhodování může být nedílnou součástí některých procesů marketingového zpracování osobních údajů, zejména při cílení zvláštních nabídek a výhod zákazníkům. Společnost NIKUZI s.r.o. je rovněž oprávněna zpracovávat osobní údaje z titulu plnění právní povinnosti, a to za účelem splnění povinností uložených společnosti NIKUZI s.r.o. veřejnoprávními předpisy.

3. Doba uchování osobních údajů
Společnost NIKUZI s.r.o. uchovává osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, za kterým jsou tyto údaje zpracovávány. Nezbytně nutnou dobou se rozumí zejména doba potřebná pro vyřízení koupě nabízeného zboží, včetně možného vrácení, stížností nebo reklamací spojených s koupí zboží, resp. zákonem vyžadovaná doba pro archivaci účetních (daňových) dokladů dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (tato doba činí 5 let od vystavení daňového dokladu). Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu uděleného ze strany zákazníka společnost NIKUZI s.r.o. zpracovává do té doby, než je udělený souhlas odvolán, nejdéle však po dobu 2 let. Bez ohledu na skutečnost, že údaje zákazníků budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení daného účelu, budou tyto údaje následně uchovávány řádně uložené a chráněné po dobu, během níž může společnosti NIKUZI s.r.o. v souladu s aktuálně platnými právními předpisy vzniknout odpovědnost za jejich zpracování.

Jakmile dojde k uplynutí lhůt pro jednotlivé úkony, přistoupí společnost NIKUZI s.r.o. k výmazu dotčených osobních údajů.

Společnost NIKUZI s.r.o. tímto prohlašuje, že přijala všechna nezbytná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Taktéž přijala všechna nezbytná opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, přičemž k osobním údajům mají přístup pouze osoby pověřené společností.

4. Předávání osobních údajů třetím osobám
Společnost NIKUZI s.r.o. je oprávněna předat osobní údaje třetím osobám jen za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, a to pokud je předání nezbytné pro zajištění řádného fungování společnosti NIKUZI s.r.o. nebo za podmínek zákazníkem uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Třetími osobami dle předchozí věty se rozumí zejména (české i zahraniční) subjekty pověřené správou databáze osobních údajů nebo zajištěním jejího technického řešení, správou internetového obchodu provozovaného společností NIKUZI s.r.o., dále marketingové agentury či poskytovatelé poštovních, doručovacích a platebních služeb.

5. Práva související se zpracováním osobních údajů
Za podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) má zákazník právo požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu osobních údajů, které jsou předmětem zpracování a jejich kategoriích, včetně údaje o zdroji, ze kterého byly osobní údaje získány, plánované době zpracování, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a informace o případných příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů. Každý zákazník, který poskytl společnosti NIKUZI s.r.o. své osobní údaje, má také právo:

  • požadovat od společnosti NIKUZI s.r.o. přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz a/nebo omezení jejich zpracování;
  • na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;
  • jsou-li osobní údaje předávány do třetí země (tj. země mimo EU), být o tomto informován, jakožto i o vhodných bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání;
  • kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů včetně práva na to, aby osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo anonymizovány, pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování (odvolat souhlas je možné na e-mailové adrese info@nikuzi.com nebo písemně na korespondenční adrese společnosti Thámova 18A, Karlín 186 00 PRAHA 8);
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu nebo proti zpracovávání osobních údajů za účelem marketingu.

 

Zákazník má právo získat od společnosti NIKUZI s.r.o. osobní údaje, které se jej týkají a které jí poskytl. Společnost NIKUZI s.r.o. na základě žádosti zákazníka poskytne zákazníkovi požadované údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Uvedená práva mohou zákazníci uplatňovat na e-mailové adrese info@nikuzi.com nebo písemně na korespondenční adrese společnosti Thámova 18A, Karlín 186 00 PRAHA.

Domnívá-li se zákazník, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán veřejné správy, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů je možné společnost NIKUZI s.r.o. kontaktovat:
- na korespondenční adrese: Thámova 18A, Karlín 186 00 PRAHA 8,
- na telefonním čísle: +420 776669898,
- na e-mailové adrese: info@nikuzi.com.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz